Què és la Fisioteràpia?

Segons la OMS , la Fisioteràpia es “l’art i la ciència del tractament mitjançant l’exercici terapèutic, calor, fred, llum, aigua, massatge i electricitat. A més la Fisioteràpia inclou la realització de proves elèctriques i manuals per determinar el valor de l’afectació de la innervació i força muscular, proves per determinar les capacitats funcionals, l’amplitud del moviment articular i mesures de la capacitat vital, així com ajudes diagnostiques per el control de la evolució”.

Què aporta un fisioterapeuta a la sanitat? Quins problemes pot resoldre, que no puguin fer altres?

«Es considera Acte Fisioterapèutic tot servei prestat pel titulat en Fisioteràpia, realitzat en l’exercici de la seva professió amb llibertat de decisió i autonomia professional.

«En l’àmbit clínic, la Fisioteràpia desenvolupa el procés d’atenció fisioterapèutica, que inclou: l’obtenció de dades exploratòries i la seva valoració, l’elaboració del diagnòstic fisioterapèutic, la planificació i promulgació del tractament fisioterapèutic, la seva realització mitjançant procediments manuals i instrumentals, l’avaluació dels resultats assolits, l’establiment i implementació dels registres pertinents o, si s’escau, de la història clínica, l’elaboració d’informes sobre l’evolució del pacient i d’alta del tractament fisioterapèutic. Tot això, basant-se en les conseqüències de les alteracions de l’estat de salut en el moviment i amb l’objectiu de prevenir, tractar i reeducar aquestes alteracions, restaurant el moviment funcional en un entorn biopsicosocial i en totes les àrees clíniques i àmbits laborals”.

La Classificació Internacional del Funcionament (CIF) és el marc d’avaluació de la Fisioteràpia. Aquest marc, validat internacionalment, ha de ser conegut i relacionat amb l’acte fisioterapèutic. Per aquest motiu, des del diagnòstic al tractament, des de la prevenció a la promoció de la salut, la Fisioteràpia ha d’explicitar que la nostra raó de ser es basa en ser la professió de ciències de la salut que ha de complementar el diagnòstic clínic mèdic amb el diagnòstic funcional i a les propostes mèdiques conservadores o quirúrgiques, unes propostes funcionals basant-se en l’alteració del moviment funcional que ocasionen les malalties i patologies de les diferents àrees clíniques i en els diferents àmbits laborals, per ser els únics experts en aquesta praxi assistencial.

Per quins motius?

Entre d’altres, reduir les llistes de espera, ajudar al consum racional de medicaments, reduir el temps d’hospitalització i ajudar a construir un nou model d’assistència en ciències de la salut, que mantingui la qualitat i que sigui més sostenible tant dins el sistema nacional de salut com en el sistema privat.

Què pot i ha de fer la Fisioteràpia a partir d’ara?

Totes les tècniques de Fisioteràpia treballen per valorar i restablir una pèrdua de moviment, sigui valorant una alteració: funcional, de l’activitat o de la participació, i en la nostra proposta de tractament també pretenem restaurar una alteració: funcional, de l’activitat o de la participació, sigui des de teràpies manuals, instrumentals, cognitives o sensorials, quedant implícita en la mateixa, la valoració i tractament del dolor.

El moviment s’ha de considerar com la necessitat funcional a valorar i preservar des de la Fisioteràpia, des d’un abordatge perceptiu (tècniques propioceptives), conductual (hands-off) i induït o facilitat (teràpia manual), tant des d’un punt de vista passiu com actiu, on els agents físics són eines complementàries, per poder restablir aquesta alteració analítica o funcional d’un teixit o estructura, sempre supeditat a la funció alterada valorada, que hem de restablir.

En aquesta nova definició de Fisioteràpia, s’ha volgut ressaltar que la pràctica professional del fisioterapeuta no és només clínica i que la tasca social de la Fisioteràpia existeix també en la promoció i educació per a la salut, tasques reflectides dins del nostre marc competencial que hem de promocionar per generar ocupació professional, en resposta a la demanda de la societat del benestar.